Brede Tafel 14 april 2018

De Brede Tafel van 14 april 2018 mocht een flink aantal donateurs verwelkomen. Aanwezig waren Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Tom Mulder (Bolsward), Gerardus Galema (Tuk), Frans Boersma (Drachten), Gerard Galema (Bedum), Jan S. Zeinstra (Leeuwarden), Roelof en Minke Galama (Bolsward), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Ivo Galama (Den Bosch), Jetske Kok-Zeinstra (Hazerswoude-dorp), Vronie Dijkstra (Heiloo), Theo Galema (Workum) en Jan Rein Galema (Reduzum).
Er hadden zich ook nog een zestal donateurs afgemeld.

Bredetafel2018
foto: Maikel Galama

Nan reikte de aanwezigen de agenda, het verslag van de vorige Brede Tafel en het financieel overzicht over 2017 uit. Desgevraagd werd toegezegd dat dit soort stukken in het vervolg tevoren met de mail zullen worden toegestuurd. Overigens staat het verslag ook op de website.

Naar aanleiding van het verslag werd meegedeeld dat de collectie van de stichting voorlopig niet naar Bolsward Historie gaan, omdat men daar de ruimte ervoor niet heeft. Na de verbouwing van het oude stadhuis van Bolsward, waar Bolsward Historie ook een plaats krijgt, zal opnieuw contact gelegd worden. Dat zal pas in 2020 zijn.
Bij het actueel houden van het donateursbestand werden de aanwezigen opgeroepen om (ook bij hun familieleden) erop aan te dringen adreswijzigingen, en met name die van mail-adressen, door te geven aan de secretaris. Deze oproep zal ook in de familiekrant opgenomen worden.
In het bestuur was ook gesproken over de nieuwe privacywetgeving en de gevolgen voor de stichting, de digitale stamboom en de website; dit zal worden uitgezocht door de penningmeester.
De Brede Tafel was van mening dat er een ultieme poging ondernomen moest worden om Noflik te behouden als plaats van bijeenkomst voor de Brede Tafel. Jan en Famke gaan dit op zich nemen.

Vervolgens werd aandacht geschonken aan de brief van de stichting Graven en Verhalen (van de familie Kramer) aan hun donateurs over de situatie waarin deze stichting verkeert: zorgen over de continuïteit en de moeilijkheid om opvolging voor bestuursleden te vinden. De Brede Tafel was van mening dat oriënterend overleg altijd mogelijk moet zijn, mocht het verzoek daartoe komen. Alvorens echter besluiten op basis van dat overleg genomen worden, wordt hierover eerst terugkoppeling met de Brede Tafel verwacht. Dat werd toegezegd.

Gerard toonde vervolgens het materiaal dat hij die ochtend van Thea Galema-van Arendonk uit Emmeloord (i377) had gekregen. Thea was getrouwd met Piet Galema, een afstammeling uit de Brabantse zuiveltak. Het betreft foto's, bidprentjes, briefwisselingen over genealogie en over de oprichting van de stichting en krantenknipsels. Ook was er materiaal over Titus Brandsma bij. Het materiaal werd met veel belangstelling bekeken. Er wordt afgesproken dat Gerard er een inventarisatie van maakt.

Famke lichtte vervolgens bij het financieel overzicht toe dat de stichting financieel gezond is. Er zijn wel zorgen bij het gestaag dalende aantal donateurs. Verder werd meegedeeld dat Albert Jan op zoek is naar een goedkopere productie voor de familiekrant. Er wordt gemeld dat er wel gereserveerd moet worden voor de kosten van de grafrechtenvoor het graf van Ysbrand Klazes. Gerard gaat voor Famke in het archief op zoek naar de afspraken daarover met de St.-Vitusparochie in Blauwhuis.

De familiekrant zal dit jaar in november worden gepubliceerd. Daarin o.a. het verslag van de donateursdag in september, een verhaal over een Gerard Galema, en verslagen over een familiedag van, en een 60-jarig huwelijksjubileum in de familie van Nan. Uiterste inleverdatum voor kopij is half oktober.

De donateursdag zal worden gehouden op 29 september. Deze datum zal zo snel mogelijk met de donateurs gecommuniceerd worden. Mogelijke locaties zijn de muziekboerderij van Rein Galama te Bolsward, het Bruine Café van Lolle Schakel in Parrega en het nieuwe Waddencentrum op de Afsluitdijk. Deze locaties kunnen als uitvalsbases gebruikt worden. Met bv. dGaasterlandexpres zouden bezienswaardigheden bezocht kunnen worden . Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal wel een lunch worden aangeboden, maar geen diner. De Brede Tafel dringt erop aan een keuzemenu van activiteiten aan te bieden. Tom Mulder biedt aan een rondleiding door zijn bedrijf te geven.
De werkgroep, die bij de vorige Brede Tafel is ingesteld, zal de plannen verder uitwerken.

Over de digitale stamboom werd opgemerkt dat voor de volledigheid ook de Gal(j)ema's van Hardegarijp ook opgenomen moeten worden. Gerard gaat ermee aan de slag.
Bij dit onderwerp komt de discussie over de verbinding van de Meylema's en Galama/Galema's aan de orde. Er wordt voorgesteld Ype Brouwers te vragen hier onderzoek naar te doen en daarvoor budget beschikbaar te stellen. Uiteindelijk wordt besloten dat er eerst vooroverleg met Ype Brouwer wordt gehouden over de mogelijkheden om deze discussie voor eens en altijd te beëindigen. Jan Rein, Maikel en Gerard zullen dit op zich nemen.
Saillant detail: tijdens deze discussie valt een ingelijste foto van een man met een doffe klap van zijn spijker aan de muur op de vloer in gruzelementen. Een voorteken?

Tenslotte worden nog wat kleinere onderwerpen besproken:
- De slechte staat waarin het graf van Ysbrand Klazes te Blauwhuis in verkeert. Er wordt actie ondernomen. Een paar dagen na de Brede Tafel stuurt Jetske een overdruk uit het parochieblad van de St.-Vituskerk in Blauwhuis, waaruit blijkt dat deze zomer de problemen met de wateroverlast zullen worden aangepakt.
- Yteke Hettinga overweegt een merklap van haar overgrootmoeder Jantje Taekes Galema (i4948) te schenken aan de Galama/Galema-stichting. De stichting verheugt zich hierop.
- Er is discussie over de criteria voor het opnemen van leden in de Facebookgroep van de Galama/Galema's. Het bestuur zal zich hierover buigen en in de volgende bijeenkomst op terug komen.

De volgende Brede Tafel is in april 2019. Mogelijk weer bij Noflik in Easterein.