Sipke Jans Galama (1800-1858)

Sipke Jans Galama, zoon van Jan Sipkes Galama, werd te Harlingen den 24sten Januarij 1800 geboren. Hij studeerde eerst te Franeker, daarna te Groningen. Aan laatstgenoemde Hoogeschool werd hij in 1821 tot geneesheer bevorderd, na verdediging zijner Dissertatio medico-botanica de plantarum quarundam nostrarum usu medico et oeconomico. (Gron. 1822. 8o), terwijl hij later ook het doctoraat in de heel- en verloskunde aan dezelfde Hoogeschool verwierf. Hij zette zich als geneesheer in 1822 te Dokkum neder, vertrok van daar als zoodanig in 1825 naar Rinsumageest en in 1827 naar Murmerwoude. In 1829 beriep hem het bestuur van Texel als eilands doctor, en de regering van Sneek in 1831 als stads doctor. Hij overleed aldaar na eene kortstondige ongesteldheid den 26sten Februarij 1858, en was in 1824 gehuwd met Sipkje Visscher. Verschillende geleerde genootschappen bragten, door de aanbieding van het lidmaatschap, hulde aan zijne veelzijdige verdiensten. Hij schreef:
- Verhandeling over de eigenaardige kenmerken of verschijnselen, waardoor de koortsziekte, die, in 1826, in Vriesland en Groningen en elders geheerscht heeft, zich van vorige in die Provinciƫn geheerscht hebbende koortsziekten heeft onderscheiden. (Geplaatst in de Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen te Haarlem (Haarl. 1830. 8o bl. 1.))
- Verhandeling over de vraag: In hoeverre heeft men in 1826 op deze of gene plaats bevonden, dat het gebruik van quininezout, ter genezing van aanhoudende of slechts weinig remitterende koortsen, is nuttig geweest?(Geplaatst in dezelfde Verhandelingen. (Haarl. 1830. 8o. bl. 273.))
- Verhandeling over het gebruik der Kina. Met goud bekroond door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en in deszelfs Nieuwe Verhandelingen opgenomen (Utr. 1832. 8o).
- Verhandeling over de Levertraan. In dezelfde Verhandelingen (Utrecht 1832. 8o).
- Over de Koepokken bij het rundvee. Geplaatst in den Algemeenen Konst- en Letterbode, Haarl. 1833. D. II, bl. 149, 162.
- Verhandeling over het Moederkoorn, deszelfs hoedanigheden, oorzaken, waren aard, uitwerkselen op dieren en op het menschelijk ligchaam in den gezonden toestand, als mede deszelfs werkingen als geneesmiddel Gron. 1834. 8o.
- Magazijn der ontleedkunde of volledige verzameling van ontleedkundige afbeeldingen van het menschelijk ligchaam; naar de teekeningen van de voornaamste geleerden, als Rosenmuller, Loder, Bell enz. enz. Met eene uitvoerige verklaring van Richter, vertaald en vermeerderd door S.J. Galama, Amst. 1835-1839. 4o.
Behalve deze werken schreef Galama met Cornelis van Eldik gedurende een paar jaren het Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang, waarvan de redactie in 1849 in handen van Dr. L. Ali Cohen overging.